AKTYWA

Ulgi Ustawowe

Są osoby, jak na przykład uczniowie, studenci, nauczyciele, pracownicy służb mundurowych czy niepełnosprawni, którzy mogą korzystać z refundowanych przez budżet państwa ulg ustawowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów.  Przed zakupem biletu z ulgą ustawową proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkretnych ulg, takimi jak:

  • dokładnym określeniem osób uprawnionych,
  • zakresem obowiązywania,
  • podstawą prawną,
  • dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi.

DZIECKO DO 4 LAT BEZ MIEJSCA SIEDZĄCEGO

100%

Rodzaj ulgi: DZIECKO DO 4 LAT BEZ MIEJSCA SIEDZĄCEGO

Wysokość ulgi: 100%

Opis ulgi: Art.2.2.  Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, są uprawnione dzieci do 4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

STRAŻ GRANICZNA - SŁUŻBA

78%

Rodzaj ulgi: STRAŻ GRANICZNA - SŁUŻBA

Wysokość ulgi: 78%

Opis ulgi: Art.2.4.  Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1: 2) umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wyk.czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

CELNIK - SŁUŻBA

78%

Rodzaj ulgi: CELNIK - SŁUŻBA

Wysokość ulgi: 78%

Opis ulgi: Art.2.4.  Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1: 3) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

POLICJANT - SŁUŻBA

78%

Rodzaj ulgi: POLICJANT - SŁUŻBA

Wysokość ulgi: 78%

Opis ulgi: Art.2.4.  Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1: 4) umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

ŻOŁNIERZ ŻANDAMERII WOJSKOWEJ

78%

Rodzaj ulgi: ŻOŁNIERZ ŻANDAMERII WOJSKOWEJ

Wysokość ulgi: 78%

Opis ulgi: Art.2.4.  Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1: 5) żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

PRZEWODNIK OSÓB NIEWIDOMYCH

95%

Rodzaj ulgi: PRZEWODNIK OSÓB NIEWIDOMYCH

Wysokość ulgi: 95%

Opis ulgi: Art. 2.3.  Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE

78%

Rodzaj ulgi: DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE

Wysokość ulgi: 78%

Opis ulgi: Art.2.5. Do ullgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego są uprawnione następujące osoby: Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wych., specjalnego ośrodka szkolno-wych., specjalnego ośrodka wych., ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wych., domu pomocy społ., ośrodka wsparcia, zakł.opieki zdrow., poradni psych.-pedagog., a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

78%

Rodzaj ulgi: OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Wysokość ulgi: 78%

Opis ulgi: Art.2.5. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego są uprawnione następujące osoby: 1) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych- na podst.biletów jednoraz. wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wych., specjalnego ośrodka szkolno-wych., specjalnego ośrodka wych., ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wych., domu pomocy społ., ośrodka wsparcia, zakł.opieki zdrow., poradni psych.-pedagog., a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

INWALIDA WOJENNY I GRUPY

78%

Rodzaj ulgi: INWALIDA WOJENNY I GRUPY

Wysokość ulgi: 78%

Opis ulgi: a) Art.16. Inwalida wojenny zaliczony do I grupy inwalidów Art.41. Inwalida wojskowy zaliczony do I grupy inwalidów b) Art. 1. ust. 2) 4. przysługuje prawo do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68) b) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)

OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO I GRUPY

95%

Rodzaj ulgi: OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO I GRUPY

Wysokość ulgi: 95%

Opis ulgi: Art.16. Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego zaliczonego do I grupy inwalidów Art.41. Przewodnik lub opiekun inwalidy wojskowego zaliczonego do I grupy inwalidów b) Art. 1. ust. 2) 5. do ulgi w wysokości 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospieszne uprawniony jest przewodnik towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68) b) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)

OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ

95%

Rodzaj ulgi: OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ

Wysokość ulgi: 95%

Opis ulgi: Art. 2.3. Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji Art. 1a.4. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ

95%

Rodzaj ulgi: OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ

Wysokość ulgi: 95%

Opis ulgi: Art. 2.3. Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji Art. 1a.4. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

DZIECKO 4-6 LAT

37%

Rodzaj ulgi: DZIECKO 4-6 LAT

Wysokość ulgi: 37%

Opis ulgi: Art.4.4. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.4 pkt 1: 1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002, Dz.U. 2003r. Nr 137, poz. 1304)

ŻOŁNIERZ NIEZAWODOWY

78%

Rodzaj ulgi: ŻOŁNIERZ NIEZAWODOWY

Wysokość ulgi: 78%

Opis ulgi: Art.2.6. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

NIEWIDOMY

37%

Rodzaj ulgi: NIEWIDOMY

Wysokość ulgi: 37%

Opis ulgi: Art.4.3. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

INWALIDA WOJENNY

37%

Rodzaj ulgi: INWALIDA WOJENNY

Wysokość ulgi: 37%

Opis ulgi: a) Art.16. Inwalida wojenny Art. 41. Inwalida wojskowy b) Art. 1. ust. 2) 3. przysługuje prawo do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68) b) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515).

WETERAN INWALIDA

37%

Rodzaj ulgi: WETERAN INWALIDA

Wysokość ulgi: 37%

Opis ulgi: Art. 30. 1. Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa przysługuje: 2) ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w: a) ... autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dziennik Ustaw z 29 września 2011 Nr 205 poz. 1203) o weteranach działań poza granicami państwa. Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.

KOMBATANT

37%

Rodzaj ulgi: KOMBATANT

Wysokość ulgi: 37%

Opis ulgi: Art.20 ust.2 pkt 1 Kombatanci i inne osoby uprawnione - emeryci, renciści, inwalidzi: 1) ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiotowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 24.01.1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 1991 Nr 17 poz. 75) b) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515).

OSOBA NIESAMODZIELNA - KURSY ZWYKŁE

49%

Rodzaj ulgi: OSOBA NIESAMODZIELNA - KURSY ZWYKŁE

Wysokość ulgi: 49%

Opis ulgi: Art.4.1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Art. 1a.2. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

OSOBA NIESAMODZIELNA - KURSY POSPIESZNE

37%

Rodzaj ulgi: OSOBA NIESAMODZIELNA - KURSY POSPIESZNE

Wysokość ulgi: 37%

Opis ulgi: Art.4.2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Art. 1a.2. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).

DZIECKO DO 4 LAT - OSOBNE MIEJSCE

78%

Rodzaj ulgi: DZIECKO DO 4 LAT - OSOBNE MIEJSCE

Wysokość ulgi: 78%

Opis ulgi: Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1: 1) dzieci do 4 lat (dziecko zajmuje miejsce - JEST DOPŁATA)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)

NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH

78%

Rodzaj ulgi: NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH

Wysokość ulgi: 78%

Opis ulgi: Art.2.7 Do ulgi 78% przy przejazdach środkami poblicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16.11.2006r o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych Legitymacja cyw.niewid.ofiary dz.woj. Rozp. MPiPS z dnia 1.02.2007r (Dz.U. 2007r. Nr 24 poz 153).

STRAŻ GRANICZNA - OCHRONA SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH

100%

Rodzaj ulgi: STRAŻ GRANICZNA - OCHRONA SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Wysokość ulgi: 100%

Opis ulgi: Art.2.2a. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, pospiesznej, przyspieszonej i ekspresowej, na podstawie biletów jednorazowych są uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dn.13.04.2007r. o zmianie ustawy i Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. Nr 82 z 11.05.2007r, poz. 558

NIEWIDOMY N.S.E - KURSY ZWYKŁE

93%

Rodzaj ulgi: NIEWIDOMY N.S.E - KURSY ZWYKŁE

Wysokość ulgi: 93%

Opis ulgi: Art.4.1a. Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)

NIEWIDOMY N.S.E - KURSY POSPIESZNE

51%

Rodzaj ulgi: NIEWIDOMY N.S.E - KURSY POSPIESZNE

Wysokość ulgi: 51%

Opis ulgi: Art.4.2a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)