AKTYWA

Regulamin przewozu osób i rzeczy

Regulamin przewozu osób i rzeczy
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
w Leżajsku ul. Nad Stojadłem 1

 

§ 1

Podstawa prawna , Przedmiot oraz zakres stosowania regulaminu:

1. Niniejszy regulamin wprowadza się na podstawie Art.18 b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. poz. 2088 z póż.zm.)
2. regulamin określa warunki obsługi podróżnych , odprawy oraz zarobkowy przewóz osób i rzeczy , wykonywanego taborem autobusowym przewoźnika .
3. Regulamin stosuje się do zarobkowego przewozu osób i rzeczy w krajowym regularnym transporcie drogowym.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 50 poz.601 z póź.zm.) przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowy (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. poz. 2088 z póź.zm.) , przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają :
– krajowy transport drogowy – podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy autobusami zarejestrowanymi w kraju , na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy czym jazda pojazdu , miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży i przejazdu oraz droga znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– przewóz regularny – publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami , na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz.288 i Nr 273 poz. 2703) i w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. nr 50 poz.601 z póź. zm.)
– przewóz regularny specjalny – niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób , z wyłączeniem innych osób w czasie i na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy przewoźnikiem a organizatorem przewozu na rzecz osób trzecich ( uczestników przewozu grupowego)
– punkt odprawy – przystanek autobusowy , dworzec lub przystanek dworcowy będący miejscem rozpoczęcia i zakończenia przewozu ,
– kurs autobusowy – połączenie między dwoma krańcowymi punktami odprawy na określonej trasie przewozu w komunikacji regularnej , w jednym kierunku,
– autobus – pojazd samochodowy skonstruowany z przeznaczeniem do przewozu nie mniej niż 9 osób na miejscach dla pasażerów ,
– przewoźnik – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedziba w Leżajsku ul. Nad Stojadłem 1, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS NR 0000120364

Rozdział II
Przepisy ogólne

 

§ 3

1. Przewoźnik osób w przewozach regularnych jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów oraz niniejszego regulaminu .
2. Zawarcie umowy przewozu w przewozach regularnych wymaga nabycia przez podróżnego , przed rozpoczęciem przewozu , odpowiedniego biletu na przejazd (przewóz bagażu) – albo udokumentowania przysługujących mu uprawnień do przejazdu bezpłatnego , lub ulgowego .
3. Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą gdy autobus , w którym znajduje się podróżny ruszy z miejsca odjazdu.
4. Umowa przewozu , do której zawarcia dochodzi z naruszeniem przez podróżnego warunków , o których mowa w ust.2 – tj. przez samo zajęcie miejsca w autobusie – stanie się wiążące , jeżeli podróżny spełni lub zobowiąże się do spełnienia warunku uiszczenia należności przewozowej powiększonej o opłatę dodatkową za przejazd (przewóz bagażu) bez ważnego biletu .

 

§ 4

1. W miarę posiadania rezerwy taborowej , nie wymagającej zatrudnienia w obsłudze przewozów regularnych , przewoźnik może zawierać umowy grupowego przewozu osób w komunikacji regularnej specjalnej lub okazjonalnej ( na zasadzie tzw. Najmu autobusu) – przewozy turystyczne okolicznościowe .

 

§ 5

1. Sposób ustalania wysokości opłat za przewóz osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych , określa stosowany przez przewoźnika cennik .
2. Przewoźnik podaje do wiadomości publicznej aktualne tabele opłat i zapewnia zainteresowanym podróżnym wgląd do obowiązujących go przepisów przewozowych.

 

§ 6

1. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu jeżeli :
– zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności , których przewoźnik nie mógł uniknąć , ani zapobiec ich skutkom,
– klient nie zastosował się do przepisów przewozowych ,
– ze względu na rodzaj przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków transportowych ,
– w innych przypadkach przewidzianych w niniejszym regulaminie.

 

§ 7

1. Przewoźnik odpowiada za szkodę , jaką podróżny poniósł na skutek wcześniejszego odjazdu autobusu , natomiast za szkodę powstałą wskutek opóźnionego przejazdu lub odwołania kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy odpowiada tylko wówczas , gdy wynikła ona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika .
2. Za rzeczy i zwierzęta , które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem przewoźnik ponosi odpowiedzialność jeżeli szkoda powstała z jego winy .
3. Przewoźnik odpowiada za rzeczy podróżnego umieszczone podczas przewozu w schowku bagażowym autobusu , jak za przesyłkę ponosząc skutki ich utraty , ubytku lub uszkodzenia .

4. Powstanie szkody , na którą podróżny został narażony podczas przewozu, powinno być zgłoszone niezwłocznie po jej ujawnieniu i wymaga pisemnego potwierdzenia przez obsługę autobusu.
5. Zakres i wysokość odszkodowania należnego podróżnemu poszkodowanemu z winy przewoźnika ustala się na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo przewozowe i Kodeksu Cywilnego.

 

§ 8

Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie , względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu , albo innych urządzeń przewoźnika i obowiązany jest naprawić wyrządzoną z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości .

 

§ 9

1. Tryb wzajemnego dochodzenia roszczeń przez przewoźnika i podróżnego w postępowaniu sądowym ( po wyczerpaniu drogi reklamacji ) określają przepisy Art.75 ustawy Prawo Przewozowe.
2. Warunki składania i szczegółowy tryb załatwiania reklamacji , dotyczących przewozu bagażu , regulują przepisy rozdziału 8 Rozporządzenia Ministra TIGM z dnia 25.02.1997 r. w sprawie przewozu przesyłek towarowych ( Dz.U. Nr 26 poz.142)

Rozdział III
Przewóz osób w przewozach regularnych

 

§ 10

1. Przewoźnik osób w przewozach regularnych zobowiązany jest zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa przewozu i higieny oraz należytej obsługi zarówno w okresowych punktach odprawy , jak tez podczas przewozu taborem autobusowym .
2. Przewoźnik ogłasza rozkład jazdy na wszystkich wymienionych w rozkładzie przystankach i dworcach autobusowych .
3. Należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat a pasażer otrzymuje potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu wydanego zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących .
4. cennik opłat jest podawany do publicznej wiadomości przy kasach dworcowych oraz w każdym autobusie wykonującym regularne przewozy osób , cennik ten zawiera również ceny biletów ulgowych.

 

§ 11

1. Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do przejazdu i okazywać go na żądanie obsługi autobusu i organom kontroli. Bilet stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i nabycia uprawnienia do określonego w nim przejazdu. Przewoźnik , który wydał bilet obowiązany jest do świadczenia przewozu zgodnie z treścią biletu na rzecz podróżnego.
2. W bilecie na przejazd określa się wysokość należności i relację przejazdu, w bilecie imiennym uprawniającym do przejazdów wielokrotnych – także tożsamość jego posiadacza .
3. Bilet wolno odstąpić innej osobie tylko wtedy , gdy nie jest imienny a przejazd nie został rozpoczęty .

4. Bilet uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusowym i nie daje prawa do przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przewozu . Przy przejazdach z przesiadaniem podróżny winien nabyć na każdy kurs oddzielny bilet.
5. Bilety okresowe bez wyznaczonych godzin przejazdu uprawniają ich posiadaczy do pierwszeństwa przy zajmowaniu wolnych miejsc w autobusie tylko przed osobami nie posiadającymi żadnego dokumentu uprawniającego do przejazdu .
6. W razie utraty biletu podróżny traci prawo do dalszego przejazdu i winien bilet ponownie wykupić . Wtórników biletów utraconych ( dotyczy to również imiennych biletów uprawniających do przejazdów wielokrotnych nie wydaje się ) .

 

§ 12

1. Podróżny obowiązany jest nabyć bilet na przejazd przed rozpoczęciem przewozu w kasie biletowej na dworcu autobusowym , w innym punkcie sprzedaży biletów , bądź u kierowcy autobusu.
2. Sprzedaży i przedsprzedaży biletów dokonuje się zasadniczo wg. kolejności zgłoszenia się podróżnych . Inwalidzi o widocznym kalectwie , kobiety ciężarne , osoby z małymi dziećmi na ręku oraz inne osoby uprawnione na mocy odrębnych przepisów mogą nabyć bilet poza kolejnością .
3. Najpóźniej na 10 minut przed odjazdem autobusu kasa biletowa może odmówić sprzedaży biletu .
4. Podróżny , który nie nabył biletu w kasie oraz osoba wsiadająca na przystanku na którym nie ma kasy może nabyć bilet w autobusie pod warunkiem , że są w nim jeszcze wolne miejsca .
5. Płacąc za przejazd podróżny jest bezwzględnie zobowiązany żądać wydania biletu oraz sprawdzić czy jest on właściwy .

 

§ 13

1. Podróżny , który posiada bilet na przejazd ma prawo do :
a) przejazdu w zakresie na jaki opiewa bilet i w określonym autobusie,
b) przewiezienia ze sobą bezpłatnie :
– jednego dziecka w wieku do lat czterech , jeżeli nie żąda dla niego osobnego miejsca ,
– rzeczy zaliczonych do bagażu ręcznego (§ 20 ust.2)
– małych zwierząt ( oprócz psa i ptaków ) ( § 20 ust.5)
– składanego wózka inwalidzkiego , jeśli jest inwalidą poruszającym się przy jego pomocy
c) przewiezienia za opłatą przewidzianą w taryfie na podstawie biletu bagażowego :
– rzeczy zabranych do wnętrza autobusu , których ilość , waga i wymiary nie pozwalają zaliczyć tych rzeczy do bagażu ręcznego oraz psa (§ 20 ust. 3-4)
– rzeczy umieszczonych w osobnym schowku bagażowym autobusu.
2. Podróżny zobowiązany jest zachować bilet na przejazd i na przewóz bagażu do czasu zakończenia podróży oraz dbać o to , aby wsiąść do właściwego autobusu i wysiąść na właściwym przystanku.

 

§ 14

1. Miejsce zatrzymania się autobusów na trasach ich kursowania wskazują oznaczone odpowiednimi tablicami przystanki autobusowe.
2. Nazwy przystanków autobusowych , ze wskazaniem zatrzymujących się na nich autobusów podaje się do wiadomości publicznej w książkowym rozkładzie jazdy .
3. Do obowiązków kierowców należy zatrzymanie autobusów na przystankach przewidzianych w rozkładzie jazdy .
4. Podróżni mogą wsiadać i wysiadać z autobusów , tylko na przystankach autobusowych .

 

§ 15

1. Przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z niego oraz podczas przewozu , podróżny obowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych ogłoszonych przez przewoźnika oraz do wskazówek kierowcy , który odpowiada za zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków przewozu osób i rzeczy .
2. Przy zajmowaniu przez podróżnych miejsc w autobusie przewoźnik uwzględnia pierwszeństwo przejazdu przysługujące równorzędnie wg kolejności wsiadania ( posiadaczom ważnych na dany kurs biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych oraz osobom z biletami jednorazowymi zakupionymi na ten kurs w kasie biletowej )
3. W czasie jazdy pasażer musi zachować szczególną ostrożność na wypadek zdarzeń nie przewidzianych na drodze oraz zachować rozwagę i ostrożność a w szczególności opuszczając miejsce siedzące trzymać się poręczy aż do zatrzymania się autobusu . Nie otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy , wyrzucać przez nie jakichkolwiek przedmiotów oraz wskakiwać i wyskakiwać z autobusu będącego w ruchu .
4. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współ podróżujących.
5. We wszystkich autobusach komunikacji publicznej obowiązuje ustawowy zakaz palenia tytoniu przez podróżnych i obsługę.

 

§ 16

1. Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo korzystając w razie potrzeby z pomocy organów porządkowych – usunąć z autobusu lub obiektu dworcowego osoby:
a) odmawiające uiszczenia należności za przejazd autobusem,
b) nie przestrzegające , pomimo upomnienia obowiązujących przepisów i które nie podporządkują się wskazówkom personelu przewoźnika
c) nietrzeźwe , zakłócające spokój i wywołujące swym zachowaniem zgorszenie publiczne
d) znajdujące się w stanie który z różnych względów może być uciążliwy lub niebezpieczny dla otoczenia ,
e) mogące zabrudzić inne osoby oraz zanieczyścić wnętrze autobusu lub pomieszczenia dworcowe
f) nie spełniające warunków granicznej odprawy celno-[paszportowej w autobusach obsługujących regularną komunikację międzynarodową
2. Osobom wymienionym w ust.1 pkt b ) – f) przysługuje zwrot uiszczonej opłaty należności za niewykorzystane z ich winy świadczenie przewozowe pomniejszonej o odstępne (§ 17 ust.9) .
3. Obsługa autobusu ma prawo odmówić zabrania do przewozu większej ilości osób niż wynosi liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu w przypadku wystąpienia trudnych warunków drogowych lub innych niebezpieczeństw mogących zagrażać bezpieczeństwu pasażerów .
4. Jeżeli ze względu na brak miejsc w autobusie nie można przyjąć do przewozu więcej osób , kierowca jest obowiązany umieścić za szybą czołową pojazdu tablicę informującą o tym podróżnych oczekujących na przystankach

 

§ 17

1. Za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet za przejazd jednorazowy lub bilet na przejazd wielokrotny , przewoźnik obowiązany jest zwrócić stosowna kwotę uiszczonej przez podróżnego należności pod warunkiem , że podróżny dokona zwrotu lub uzyska poświadczenie niewykorzystania biletu przed upływem terminu jego ważności .

2. Nie wymagają poświadczenia bilety całkowicie niewykorzystane , zwrócone w kasie przewoźnika najpóźniej w przeddzień daty ważności biletu.
3. Podstawą do obliczenia zwracanej kwoty jest cena niewykorzystanego biletu zwróconego :
a) bezpośrednio w kasie nabycia , co najmniej na 15 minut przed rozpoczęciem przejazdu ( należność zwraca kasa biletowa)
b) w trybie reklamacji złożonej na piśmie najpóźniej w terminie 30 dni od daty ważności biletu , po uprzednim poświadczeniu jego niewykorzystania ( należność zwraca przewoźnik obsługujący dany kurs).
4. Poświadczenia o niewykorzystaniu biletu dokonuje:
a) przed rozpoczęcie przejazdu – uprawniony pracownik przewoźnika ( dyżurny ruchu) w początkowym punkcie odprawy
b) po rozpoczęciu przejazdu w razie częściowego niewykorzystania biletu ) – obsługa autobusu
5. Bilet poświadczony jako niewykorzystany uprawnia podróżnego wyłącznie do ubiegania się o zwrot zapłaconej należności , nie przedłuża się ważności tego biletu na przejazd w późniejszym terminie.
6. Należność za częściowo wykorzystane bilety zwraca się wyłącznie na podstawie reklamacji , obsługa autobusu nie jest uprawniona do zwrotu pieniędzy .
7. Do obliczenia zwracanej należności przyjmuje się :
a) za bilety na przejazd jednorazowy :
– w razie całkowitego niewykorzystania biletu – zapłaconą należność
– w razie częściowego niewykorzystania biletu – różnicę między zapłaconą należnością , a należnością przypadającą za wykonane świadczenia
b) za bilety na przejazd wielokrotny :
– zapłacona należność za bilet zwrócony przed pierwszym dniem terminu jego ważności ( zwrot przyjmuje kasa biletowa)
– należność proporcjonalną do liczby niewykorzystanych przejazdów , o ile bilet został zwrócony w okresie jego ważności , w trybie pisemnej reklamacji,
8. Nie przysługuje zwrot należności za bilety niewykorzystane , zwracane po terminie ich ważności lub po odjeździe autobusu , w którym winny być wykorzystane , chyba że podróżny uzyskał wcześniej poświadczenie niewykorzystania biletu .
9. Przysługującą podróżnemu kwotę z tytułu zwrotu należności za bilet , w przypadkach , o których mowa w niniejszym paragrafie przewoźnik pomniejsza o 10% tytułem odstępnego .
10. Nie stosuje się potrącenia odstępnego i zwraca podróżnemu całą należność zapłaconą za przejazd , jeżeli odstąpił on od umowy przewozu z przyczyn dotyczących przewoźnika (np. przerwy w ruchu i utraty połączenia na skutek awarii autobusu albo odwołania bądź opóźnienia kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy ) , jeżeli podróżny nie skorzystał z przewozu zastępczego .
11. Przewoźnik wystawia zaświadczenia potwierdzające cenę biletu jednorazowego , miesięcznego lub na prośbę podróżnych celem przedłożenia w innych instytucjach po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,- pln. ( słownie :dziesięć złotych ) .
12. Przepis ust.10 nie ma zastosowania do przejazdów odbywanych na podstawie biletów na przejazd wielokrotny .

 

§ 18

1. Podróżny , u którego organ kontrolny przewoźnika ujawnił brak ważnego biletu na przejazd lub na przewóz rzeczy i bagażu podlegającego opłacie a także nie mogący udokumentować uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego zobowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej , której wysokość ( określoną zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.01.2005 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości dodatkowych opłat z tytułu przewozu osób zabranych ze sobą rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty
manipulacyjnej Dz.U. z 2005 r/ nr 14 poz.117 podaje cennik obowiązujący u przewoźnika .

2. Opłatę , o której mowa w ust. 1 stosuje się również w przypadku stwierdzenia , że podróżny zabrał do autobusu rzeczy wyłączone z przewozu lub spowodował bez uzasadnionej przyczyny zatrzymanie opóźnienie albo zmianę trasy przejazdu autobusów .

3. Należność przewozową za drogę , którą podróżny przebył bez biletu pobiera się według taryfy normalnej , nie uwzględniając ewentualnych uprawnień do ulgi . Jeżeli miejsca rozpoczęcia przejazdu nie można ustalić , należność tę oblicza się za cała przebytą przez autobus.

4. Podróżny , który odmawia uiszczenia należności i opłaty dodatkowej podczas kontroli w autobusie , może kontynuować podróż , jeżeli wylegitymuje się dokumentem tożsamości i podpisze zobowiązanie zapłaty należnej kwoty w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania . W przeciwnym razie organ kontrolny może na najbliższym przystanku usunąć podróżnego z autobusu.

5. ujawnione u podróżnych bilety sfałszowane i podrobione zatrzymuje się i przekazuje wraz z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa, właściwym organom ścigania . Osobę posługującą się biletem sfałszowanym lub podrobionym traktuje się jako jadącą bez ważnego biletu .

Rozdział IV

Przewóz rzeczy podróżnego

 

§ 19

1. Rzeczy przewożone przez podróżnego może on zabrać ze sobą do wnętrza autobusu , albo oddać do przewozu w oddzielnym schowku bagażowym.

 

§ 20

1. Rzeczy dopuszczone do przewozu w zależności od ich rozmiarów , ilości i sposobu rozmieszczenia mogą być przewożone bezpłatnie lub za opłatą przewidzianą w taryfie
2. Nie podlegają opłacie łatwe do przenoszenia przedmioty stanowiące bagaż ręczny które:
– nie torują przejść , nie przeszkadzają podróżnym i nie narażają ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo
– są trzymane przez podróżnego w ręku lub na kolanach
– nie wymagają dla ich rozmieszczenia więcej przestrzeni niż te , którą podróżny ma do swojej dyspozycji na półce nad zajmowanym fotelem lub pod fotelem
3. Za każą sztukę rzeczy przewożonych wewnątrz autobusu , a nie rozmieszczonych w sposób określony w ust.2 oraz rzeczy umieszczonych podczas przewozu w schowku bagażowym autobusu pobiera się opłatę . której wysokość podaje cennik stosowany przez przewoźnika . Na rzeczy przewożone za opłatą wydaje się podróżnemu bilet bagażowy .
4. Za przewóz psa ( bez względu na jego wielkość) pobiera się opłatę jak za jedna sztukę rzeczy. Pies musi być trzymany na smyczy i mieć założony kaganiec a jego opiekun winien okazać przy wsiadaniu do autobusu ważne świadectwo szczepienia psa .
5. Dopuszcza się przewóz w autobusie bez opłaty małych zwierząt pokojowych i ptaków jeśli nie są uciążliwe z powodu woni lub hałasu i są zabezpieczone przez wyrządzeniem przez nie szkody .
6. W autobusie nie wolno przewozić :
a) przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnym , przewożonym przez nich bagażom lub mieniu przewoźnika i utrudniających warunki odbywania podróży.

b) rzeczy , których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych , celnych i sanitarno – porządkowych w tym materiałów cuchnących zapalnych , łatwopalnych wybuchowych żrących radioaktywnych i innych niebezpiecznych .
c) nabitej broni palnej ( zakaz nie dotyczy osób które są uprawnione do jej noszenia ze względu na pełnione funkcje)
d) przedmiotów wzbudzających odrazę
e) żywych zwierząt z wyjątkiem przewidzianych ust. 4 i 5
7. W razie uzasadnionego podejrzenia , że bagaż podróżnego zawiera rzeczy których przewozić nie wolno (ust. 6) przewoźnik ma prawo sprawdzić w obecności podróżnego zawartość tego bagażu , a w razie potwierdzenia się podejrzeń – odmówić zabrania go do przewozu.
8. Jeżeli nie można ustalić właściciela bagażu podlegającego sprawdzeniu (ust 7) przewoźnik dokonuje tej czynności przy udziale dwóch postronnych świadków i postępuje z zakwestionowanymi przedmiotami w sposób określony przepisami o rzeczach znalezionych .
9. Po zakończonym przewozie obsługa autobusu wydaje podróżnym rzeczy przewożone w schowku bagażowym. Sposób postępowania z rzeczami nieodebranymi przez podróżującego po zakończeniu przewozu określają przepisy o rzeczach znalezionych .

Rozdział V
Postanowienia końcowe

 

§ 21

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2005 roku
2. Zmiany do Regulaminu można wprowadzić w każdym czasie